MOLNÁR-1

  Márton    
  (NH,1810-NH,1812)    
       
  Katalin    
  (KH,1812-NH,1816)    
       
  Anna    
  (NH,1815-NH,1816)    
       
  János    
  (NH,1817-?)    
       
  Julianna    
Péter   (NH,1820-NH,1829)    
(1788?-NH,1831)       1.Mihály
VÖRÖS Anna   Katalin   (KH,1849-?)
(1790-?)   (NH,1822-NH,1823)    
      1.István
  György   (NH,1853-NH,1853)
  (NH,1824-?)    
  1.SZABÓ Klára   1.József
  (1829?-?)   (NH,1854-NH,1854)
  2.HORVÁTH Julianna    
  (1849?-)   1.József
      (NH,1856-?)
  István    
  (NH,1827-NH,1827)   1.Erzsébet
      (NH,1859-?)
  Éva    
  (NH,1828-?)