PRUK(PACHER)

              Imre    
              (NH,1861-NH,1874)    
                   
              Katalin    
              (NH,1864-?)    
              KIS Mihály    
              (1854?-?)    
                   
              Terézia    
              (NH,1864-?)    
                   
              János    
              (NH,1867-NH,1868)    
                   
              János    
              (NH,1869-NH,1869)    
                   
              Anna    
              (NH,1869-NH,1870)    
                   
              Mihály    
              (NH,1870-?)   Anna
              JUNG Mária   (NH,1897-NH,1898)
              (1871?-?)    
                   
              Julianna    
              (NH,1872-NH,1874)    
                   
              Borbála    
              (NH,1874-NH,1874)    
      Mihály            
      (NH,1797-?)   Julianna   Erzsébet    
          (Fvár,1833-Fvár,1834)   (NH,1874-?)    
      János       JUNG Mihály    
      (NH,1799-NH,1868)   János   (1869?-?)    
      KUGLER Éva   (NH,1835-NH,1881)        
      (1802-1876)   KIS Julianna   János    
          (?-?)   (NH,1877-?)    
      Julianna            
  József   (NH,1802-KL,1870)            
  (NH,1771?-NH,1807)   SZABÓ József   Mihály   1.Mihály    
    PONGRÁTZ Anna   (?-?)   (NH,1839-?)   (NH,1865-NH,1865)    
  (1776?-)       1.BÁTOR Katalin        
      György   (1845-1873)   1.fiú    
  István   (NH,1804-?)   2.JANKOVICS Erzsébet   (NH,1866)    
Antal   (NH,1779-NH,1781)       (?-?)        
(1742?-NH,1804)       Anna       1.János    
PAMERIN Anna   János   (NH,1806-?)   Julianna   (NH,1867-NH,1867)    
(?-?)   (NH,1779-?)       (NH,1841-NH,1851)        
                1.Mihály    
Mária   Erzsébet   1.József       (NH,1868-NH,1874)    
(1745?-NH,1824)   (NH,1782-NH,1849)   (NH,1811-)   Julianna        
  1.Elek István   HAMAR Barbara   (KL,1839-?)   1.János    
  (?-?)   (?-?)       (NH,1871-NH,1871)    
  2.Pork József                
  (?-?)   2.Mihály       1.János    
  3.Kovács János   (NH,1813-?)   János   (NH,1872-NH,1872)    
  (?-?)       (NH,1850-NH,1853)        
      3.Terézia       2.István    
  Éva   (NH,1818-NH,1825)   Borbála   (NH,1874-NH,1874)    
  (NH,1785-?)       (NH,1852-?)        
  BÁTOR József   3.János       2.Katalin    
  (1780-?)   (NH,1822-?)   Katalin   (NH,1875-NH,1877)    
      KÉRI Anna   (NH,1853-?)        
  Terézia   (1830-?)       2.Borbála    
  (NH,1788-NH,1790)       Mihály   (NH,1877-NH,1882)    
          (NH,1856-NH,1857)        
  György           2.Julianna    
  (NH,1791-NH,1791)       Mihály   (NH,1878-?)    
          (NH,1858-?)        
  Katalin           2.Terézia    
  (NH,1792-NH,1795)       József   (NH,1880-NH,1882)    
          (NH,1861-?)        
              2.János    
              (NH,1882-?)    
                   
              2.József    
              (NH,1885-?)